Obchodní podmínky a související

Obchodní podmínky ALWHEEL s.r.o.

I. Základní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti disků ALCOA, ostatních disků, pneumatik a souvisejícího zboží mezi společností ALWHEEL s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
2. Prodávajícím je společnost ALWHEEL s.r.o., se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, 760 01, IČ 04116976, DIČ CZ04116976, zapsané v obchodním rejstříku, oddíl C., vložka 88293 vedená u Krajského soudu v Brně.
Kontaktní údaje na Prodávajícího:
 e-mail: info@alkola.cz, obchod@alkola.cz
 tel. číslo: +420 603 840 428; +420 739 355 360
3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
II. Bezpečnost a ochrana informací
1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl, jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, telefonního kontaktu a adresy dodání).
III. Objednávání
1. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
2. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku IX. těchto obchodních podmínek.
IV. Uzavření smlouvy
1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Objednávku lze učinit i telefonicky.
2. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
3. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.
V. Odstoupení od smlouvy
1. V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.
2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@alkola.cz nebo spolu se zbožím) s textem: „Já ............. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností ALWHEEL s.r.o. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ...................../......... a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.
V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, nepoužité, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.
VI. Reklamace zboží
1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:
o na e-mailovou adresu info@alkola.cz
o telefonicky na čísle +420 603 840 428
2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.
4. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití (pokud to povaha zboží vyžaduje). Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
5. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
o mechanickým poškozením zboží,
o používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
o neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, o běžným opotřebením zboží.
VII. Informace o zboží
1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.
VIII. Platební podmínky 1. Objednané zboží je možné zaplatit:
o platbou v hotovosti při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce),
o platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
IX. Dodací podmínky
1. Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 48 hodin. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.
2. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. IX. odst. 4 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
5. Převzetím od přepravce kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
6. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.
X. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.1.2021.
2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.